“Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP cho các Đơn vị trong toàn Tổng công ty Phát điện 2.

08/12/2021

Chủ đầu tư:

Công ty Thủy điện Thác Mơ

Địa chỉ :

Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Năm ký HĐ:

08/12/2021

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

1.   Gói thầu số 01 (HH-01)
2.  
Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP cho các Đơn vị trong toàn Tổng công ty Phát điện 2 (bao gồm dịch vụ kỹ thuật kèm theo)”
3.  
Phạm vi: Công ty Thủy điện Thác Mơ.
4.  
Dự án: Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP

Đăng ký
nhận thông tin