Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP cho các Đơn vị trong toàn Tổng công ty Phát điện 2

25/11/2021

Chủ đầu tư:

Tổng công ty Phát điện 2- Công ty Cổ phần

Địa chỉ :

Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Năm ký HĐ:

25/11/2021

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

* Gói thầu: “Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP cho các Đơn vị trong toàn Tổng công ty Phát điện 2 (bao gồm dịch vụ kỹ thuật kèm theo)”.
*
Dự án
: Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP.
* Phạm vi
: Các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
1. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
2. Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
3. Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
4. Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
5. Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn
6. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Đăng ký
nhận thông tin