Sản phẩm

Quan trắc công trình là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình và môi trường xung quanh theo thời gian. Quan trắc biến dạng công trình bao gồm các phương pháp thực hiện sau: Quan trắc lún, quan trắc ngang, quan trắc nghiêng.

Đăng ký
nhận thông tin