Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố tới khả năng xử lý COD trong nước thải công nghiệp nhiễm mặn của vi khuẩn Halophillic sp.

31/08/2020

Ngày 31/08/2020

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố tới khả năng xử lý COD trong nước thải công nghiệp nhiễm mặn của vi khuẩn Halophillic sp.


TÓM TẮT

Ứng dụng công nghệ vi sinh để xử lý nước thải nhiễm mặn là một hướng đi mới tiếp cận công nghệ để xử lý vấn đề môi trường trong cuộc sống. Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá một số các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng của chủng vi khuẩn chịu mặn Halophillic sp. nhằm xử lý COD trong nước thải nhiễm mặn của nhà máy chế biến nước mắm và các sản phẩm từ mắm. Kết quả nghiên cứu cho thấy loại vi khuẩn Halophillic cho kết quả xử lý rất tốt đối với thông số COD, trong các điều kiện khác nhau. Thí nghiệm tối ưu hoá điều kiện nuôi cấy vi khuẩn để đạt được mức sinh khối tốt nhất cho thấy tại nhiệt độ 30oC, pH 7.0 và độ muối 6% là những điều kiện tối ưu để xử lý COD đối với vi khuẩn Halanaerobium lacruisei. Thí nghiệm xử lý COD trong nước thải nhiễm mặn cho thấy khả năng xử lý của vi sinh vật này lên tới gần 85%, đảm bảo nước thải đầu ra đạt các yêu cầu về môi trường.

Từ khóa: Vi khuẩn chịu mặn, xử lý nước thải nhiễm mặn, COD.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây.

Nguyễn Thủy Chung1, Tô Thị Đức Hạnh2, Nguyễn Xuân Bình3, Đinh Quang Hưng1, Vũ Ngọc Thủy1 , Bùi Ngọc Hường1, Vũ Thùy Dung1, Nguyễn Kim Anh1
1 Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Khoa Môi trường, Trường Đại học Phương Đông,
3 Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an

 

Nguồn : Tạp chí KH&CN, số 2/2020

Đăng ký
nhận thông tin