Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về việc gắn các thiết bị quan trắc cho công trình thủy điện.

10/10/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về việc gắn các thiết bị quan trắc cho công trình thủy điện.

Câu hỏi:

Đề nghị quy định tất cả công trình thủy điện đều phải gắn các thiết bị quan trắc theo dõi cảnh báo thực trạng xả nước từng ngày đặc biệt vào mùa khô và mùa mưa. Đồng thời các công trình thủy điện khi xả nước vào mùa mưa hoặc tích nước vào mùa khô gây hậu quả về tính mạng, tài sản thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, việc lắp đặt thiết bị quan trắc đã được quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giám sát, khai thác tài nguyên nước, cụ thể:

- Đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ phải lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập (điểm e khoản 1 Điều 5 Nghị định 114).
- Đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ đang khai thác mà chưa có hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập thì phải lắp đặt chậm nhất sau 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (khoản 3 Điều 20 Nghị định 114).
- Cơ sở có công trình hồ chứa khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy trên 50kW phải lắp đặt hệ thống giám sát để giám sát những thông số: Mực nước hồ, lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua nhà máy, lưu lượng xả qua tràn ((Điều 2, Điều 5, Điều 9 Thông tư 47).
- Trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền, Bộ Công Thương đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung các nội dung về lắp đặt thiết bị quan trắc theo quy định vào quy trình vận hành hồ chứa.

Như vậy, theo quy định hiện hành về lắp đặt hệ thống giám sát, trong đó có giám sát việc xả nước, Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về thủy điện đã và đang chỉ đạo các chủ đập thủy điện và đề nghị UBND các tỉnh có công trình thủy điện chỉ đạo, đôn đốc theo thẩm quyền để các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về lắp đặt hệ thống giám sát.

Quá trình vận hành hồ chứa thủy điện nếu không tuân thủ theo đúng quy trình vận hành hồ chứa và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tùy theo mức độ thiệt hại và lỗi của chủ đập, chủ đập thủy điện có thể phải bồi thường theo quy định tại Bộ Luật Dân sự hoặc cá nhân người có trách nhiệm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn : Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Đăng ký
nhận thông tin