Vật tư sửa chữa định kỳ tại 25.000 EOH - Nhà máy điện Cà Mau 1

08/07/2010

Chủ đầu tư:

Công ty CP dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam

Địa chỉ :

Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Năm ký HĐ:

08/07/2010

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

17.130.519.385 VND

Phạm vi công việc:

 - Cung cấp vật tư cho thiết bị chính và thiết bị phụ trợ cho sửa chữa định kỳ tại 25.000 EOH (Lô 1.1) nhà máy điện Cà Mau 1 năm 2010.
- Dự án : Sửa chữa định kỳ tại 25.000 EOH (Lô 1.1) nhà máy điện Cà Mau 1 năm 2010.
- Quy mô : Cung cấp vật tư cho thiết bị chính và thiết bị phụ trợ

Đăng ký
nhận thông tin