CUNG CẤP, LẮP ĐẶT, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - DỰ ÁN QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC MÊ CÔNG

12/08/2020

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án “quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” – Bộ tài nguyên và môi trường

Địa chỉ :

4 trạm quan trắc tài nguyên nước Tây Nguyên và 6 trạm quan trắc tài nguyên nước ĐB Sông Cửu Long

Năm ký HĐ:

2018

Nhà thầu:

Liên danh RedRiver-Hymetco-Tân Việt Mỹ

Giá trị HĐ:

trên 50 tỷ đồng

Phạm vi công việc:

Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thiết bị các trạm tài nguyên nước

Đăng ký
nhận thông tin